Topos

Topos 148

nowy numer wraz z tomikami
TADEUSZA CHABROWSKIEGO
i ZBIGNIEWA JANKOWSKIEGO
oraz plakat poetycki PIOTRA CZERSKIEGO

XIV Konkurs Poetycki im. Jana Kulki Łomża 2016 r.

1. Organizatorem XIV Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki, zwanego dalej „Konkursem Poetyckim” jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs Poetycki ma charakter otwarty – mogą brać w nim udział wszyscy, niezależnie od wieku czy przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń.

3. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na adres Organizatora zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nie nagradzanych w innych konkursach (w tym konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim.

4. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw 2 (dwóch) wierszy.

5. Przesłanie więcej niż jednego zestawu tekstów poetyckich przez jednego autora podpisującego się różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.

6. Tematyka prac konkursowych może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być 1 tekst dodatkowy do zestawu).

7. Prace konkursowe, w trzech egzemplarzach, muszą być oznaczone godłem (słownym), a w dołączonej kopercie – oznaczonej tym samym godłem – powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, nota biograficzna).

8. Prace konkursowe powinny być przesłane na papierze formatu A4, w postaci niepodpisanych maszynopisów lub wydruków komputerowych. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

9. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ul. Wojska Polskiego 3, 18–400 Łomża z dopiskiem „Konkurs Poetycki im. Jana Kulki”.

10. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

11. Organizator nie zwraca przesłanych prac konkursowych.

12. Prace konkursowe oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi.

14. Nagroda Główna wynosi 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące złotych).

15. Za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej jest przyznawana Nagroda Prezydenta Łomży w wysokości 1.000 zł brutto (tysiąc złotych).

16. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w dniu 30 kwietnia 2016 r.

17. O wynikach Konkursu Poetyckiego Organizator powiadomi tylko laureatów Konkursu .

18. Wszyscy laureaci Konkursu Poetyckiego zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas gali. Nieodebrane w ten sposób nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

19. Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród umieszczone będą na stronie Organizatora: www.mdk.lomza.pl

20. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

21. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury Konkursu Poetyckiego.

22. Przystąpienie do Konkursu Poetyckiego jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorstwo pracy konkursowej nie ulega wątpliwości. Ochrona danych osobowych 1) Dane osobowe uczestników Konkursu Poetyckiego mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby Konkursu Poetyckiego oraz do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych. 2) Udział w Konkursie Poetyckim jest równoznaczny ze zgodą na publiczne wykorzystanie prac konkursowych oraz z nieodpłatnym przekazaniem na Organizatora praw autorskich do tych prac na wszystkich polach eksploatacji na czas nieograniczony. 3) Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa utrwalająca wizerunki uczestników ww. gali. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez ograniczeń czasowych i ilościowych. 4) Udział w Konkursie Poetyckim stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Konkursu Poetyckiego i tym samym wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utworów oraz wizerunku uczestnika w ww. zakresie. Informacje na temat Konkursu Poetyckiego uzyskać można pod numerem telefonu: 86 216 32 26.

Termin: do 20 marca 2016 r. z dopiskiem „XXV Konkurs Poetycki o Nagrodę im. KK. Baczyńskiego” (decyduje data stempla pocztowego).

Data zakończenia: niedziela, 20, marzec 2016
Pozostało dni: -162
Adres:

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Wojska Polskiego 3, 18–400 Łomża z dopiskiem „Konkurs Poetycki im. Jana Kulki".

Dodatkowe informacje:

www.mdk.lomza.pl

 

Zamówienia

Numery archiwalne „Toposu” oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu nasze konto. W rubryce „Tytułem” proszę wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy, podany w przelewie.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz tutaj – katalog czasopism kulturalnych

Przed wysłaniem zamówienia prosimy o kontakt pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna, obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami
Biblioteki „Toposu” i plakatami-arkuszami poetyckimi.

Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A. : 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł
Prenumerata zagraniczna 180 zł

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player