Topos

Topos okładka

nowy numer wraz z tomikami
ROBERTA MINIAKA
I JAKUBA PACZEŚNIAKA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna – VI edycja

Organizator: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i powyżej 18 roku życia. Prosimy o przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem: symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat, symbol D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w załączniku do Regulaminu). Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane.

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.

Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora konkursu: Dział Animacji Kultury BPiCK, ul. Broniewskiego 7, 64–980 Trzcianka z dopiskiem „Konkurs Poetycki” (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia) na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com

Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa: kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września 2019 r.; kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r.

Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 październiku 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”. O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK.

Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. W kategorii Dorośli nagrody finansowe: I miejsce – 2.000 zł, II miejsce – 1.500 zł, III miejsce – 500 zł; w kategorii Młodzież nagrody rzeczowe. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673, Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań.

 

Termin: kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września 2019 r.; kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r.

Data zakończenia: poniedziałek, 23 wrzesień 2019
Pozostało dni: 3
Adres:

Dział Animacji Kultury BPiCK, ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Konkurs Poetycki” (decyduje data stempla pocztowego), lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia) na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com

Dodatkowe informacje:

Załączniki:

Przetwarzanie danych osobowych:

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. A. Sulimy-Suryna jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22.
  2. Status danych osobowych można sprawdzić u Inspektora Danych Osobowych pod nr. tel. (67) 216-33-59.
  3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, adres e-mail, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją zadania.
  5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do celów promocyjnych i statystycznych BPiCK w Trzciance.
  6. Wizerunek uczestnika/instruktora/obserwatora może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz mediach, stronie internetowej i portalach społecznościowych BPiCK.
  7. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest wymagane dla jego prawidłowej realizacji.
  9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

w rozumieniu RODO.

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

………………………………………… ………………………………

Miejscowość i data Podpis

Dane osobowe

 Godło (pseudonim)………………………………………………

Kategoria wiekowa …………………………………………….

Imię i nazwisko ………………………………………………..

Data urodzenia …………………………………………………

Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…...............................

……………………………………………..................................

E-mail ………………………………………………………….

Tel………………………………………………………………

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:………………………………………………………

……………………………………………

czytelny podpis opiekuna

*prosimy wypisywać dużymi literami

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej piątek, 20 wrzesień 2019 1 -
Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu” piątek, 20 wrzesień 2019 1 -
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna – VI edycja poniedziałek, 23 wrzesień 2019 4 -
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego poniedziałek, 30 wrzesień 2019 11 -
45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema” poniedziałek, 07 październik 2019 18 -
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego niedziela, 13 październik 2019 24 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV