Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

Konkursu Literacki „Wyjustowani”

Organizatorem konkursu jest Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem konkursu jest: stworzenie antologii (wydania papierowego) utworów młodych twórców; umożliwienie literackiego debiutu oraz promowanie twórców będących po debiucie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zapoznały się z jego regulaminem i akceptują jego postanowienia. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest autorem zgłoszonego/ych do konkursu utworu/ów literackiego/ich oraz która nie ukończyła 30 lat. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Nagrodą w konkursie jest publikacja utworu/ów w Antologii, w której znajdą się najlepsze wiersze oraz opowiadania biorące udział w konkursie. Ponadto dla autorów najlepszych dzieł będą przygotowane nagrody rzeczowe.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie drogą mailową opowiadania i/lub pięciu wierszy, które miałyby znaleźć się w Antologii. Utwory muszą zostać dostarczone w terminie: do 15.11.2017 roku. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Utwory należy przesłać w regulaminowym czasie drogą mailową na adres: koloedytorskieumk@gmail.com Utwory należy dołączyć jako załącznik do wiadomości. Wszystkie pliki muszą posiadać: imię i nazwisko autora; numer telefonu autora oraz adres e-mail; krótką, maksymalnie pięciozdaniową notkę o autorze (doświadczenie literackie, zainteresowania itp.).

Nagrodzone zostaną utwory oryginalne i o największej wartości artystycznej. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Jury powołane przez Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. O wyniku konkursu autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani drogą telefoniczną bądź mailową do 15.12.2017 roku.

Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno opowiadanie nieprzekraczające 15 000 znaków ze spacjami i/lub maksymalnie 5 wierszy. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania tylko niektórych tekstów jednego autora, wybierając spośród nich tylko te najlepsze. Utwory nie muszą być związane z żadną konkretną tematyką. Utwory muszą być napisane w języku polskim. Utwory muszą być zapisane w formie pliku elektronicznego (w formacie: .odt, .doc, .docx). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zgłoszonych utworów. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu. Tym samym Uczestnik zgadza się na publikację swojego utworu w pokonkursowej Antologii (w formie papierowej) bez dodatkowego wynagrodzenia.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac dostarczonych po terminie, niespełniających kryteriów oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. W przypadku zmiany regulaminu każdy uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.). Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.

Data zakończenia: środa, 15, listopad 2017
Pozostało dni: -160
Dodatkowe informacje:

Tel. 691 576 703

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV